Other cover

Sogeking Theme Paroles

One Piece

Album Other

Paroles de Sogeking Theme

Sogeki-no shima de-
Umareta o-re-wa-
Hyaba-tsu Hyachu-
Rururararu~
Nesumi no Medamamo
Rokku On!!
Omae no Ha-tomo
Rokku On!!
Sogeki-no shima kara kita otoko-
rururu-rururara
Sorenigero!
Sogege sogesoge
So-ge ki-n-gu-
#TEADS