Other cover

Jerushalayim Shel Sahav Paroles

Ofra Haza

Album Other

Paroles de Jerushalayim Shel Sahav

Avir-harim tzalul kayayin
Vereyakh oranim
Nisa beruach haarbayim im kol paamonim
Uv'tardemat ilan vaeven shvuya bachaloma
Hair asher badad yoshevet
Uveliba choma
Refrain
Jerushalayim shel sahav
V'shel nechoshet v'shel or
Halo lechol shirayich ani - kinor
chasarnu el borot-hamayim lashuk v'lakikar
Shofar kore be har-habayit b'ir haatika
Uv'mearot asher basela
Alfey shmashot zorchot
Nashuv nered le yam-hamelach
Bederech Yericho
Refrain
Ach bevoyi hayom lashir lach
Velach likshor ktarim
Katonti mitziyir banaich
Umeacharon hameshorerim
Ki shmech tzorev et hasfatayim
Kineshikat-aSraf
Im eshkachech Jerushalayim, asher kula sahav
Refrain