Paroles de Sakura

Sakura sakura
Yayoi no sora wa
Miwatasu kagiri
Kasumi ka kumo ka
Nioi zo izuru
Izaya izaya
Mi ni yu kan
Saita sakura
Mina mi te modoro
Yoshino wa sakura
Tatsuta wa momiji
Karasaki no matsu
Tokiwa tokiwa
Iza yukan
#TEADS