Erev Shel Shoshanim Paroles

Harry Belafonte

Paroles Erev Shel Shoshanim

Erev Shel Shoshanim Video:
Paroles de Erev Shel Shoshanim Erev shel shoshanim Nitzeh na el habustan Mor, besamim ulevana L'raglech miftan. Laila yored le'at Veru'ach shoshan noshvak, Havah elchash lach shir balat Zemer shel ahava. Shachar homa yonah, Roshech ma'ale t'lalim Pich el haboker shoshana Ektefenu li. Laila yored le'at Veru'ach shoshan noshvak, Havah elchash lach shir balat Zemer shel ahava.
Other Paroles