Harlem Shake Paroles

Baauer

Paroles Harlem Shake

Harlem Shake Video:
Paroles de Harlem Shake Con los teroristas
Ey Shake
Ey Shake
Ey, Ey, Ey, Ey
Shake, Ta. Ta
And do the Harlem Shake
Ey Shake, Ey

Shake, Shake
Ey
Shake, Shake, Shake
Con los teroristas
Ey, Con los teroristas
Ey, Ey
Lyrics powered by LyricFind
Other Paroles